Produkt dnia
9PAK PARTY MIX
9PAK PARTY MIX
126,00 zł
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się na konto
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin Witryny Internetowej shatlers.shop

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady dokonywania zamówień i sprzedaży za pośrednictwem witryny internetowej shatlers.shop (zwanej dalej „Witryną Internetową”). Witryna Internetowa prowadzona jest przez Katarzynę Borowicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Borowicka z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Piastowska 87, 80-363 Gdańsk, NIP 7412045027, REGON 280443128 (zwaną dalej „Sprzedawcą”).
 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Witrynie Internetowej pod adresem

https://shatlers.shop/pl/i/Regulamin/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w

każdej chwili.

 1. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia:
 2. na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, wydane na podstawie art. 9 ust. 2 i ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 3. na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach działalności polegającej na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, wydane na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. Napoje alkoholowe oferowane za pośrednictwem Witryny Internetowej są sprzedawane i dostarczane wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (na podstawie zezwolenia, o jakim mowa w pkt I.3.a Regulaminu), zgodnie z warunkami określonymi w pkt IV Regulaminu oraz na imprezy zamknięte organizowane przez Klienta w wyznaczonym przez niego czasie i miejscu, określonych w Umowie sprzedaży Produktu (na podstawie zezwolenia, o jakim mowa w pkt I.3.b Regulaminu), zgodnie z warunkami określonymi w pkt V Regulaminu.
 5. Witryna Internetowa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat; w szczególności tylko takie osoby mogą składać zamówienia za pośrednictwem Witryny Internetowej.
 6. Definicje
 7. Witryna Internetowa – witryna internetowa znajdująca się pod adresem shatlers.shop;
 8. Sprzedawca - Katarzyna Borowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Borowicka z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Piastowska 87, 80-363 Gdańsk, NIP 7412045027, REGON 280443128;
 9. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Witryny Internetowej, a w szczególności dokonuje za jej pośrednictwem zakupu Produktów;
 10. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Produkt od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 11. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, który zarejestrował się w Witrynie Internetowej, służący do zawieraniu Umów sprzedaży;
 12. Produkty – produkty prezentowane w Witrynie Internetowej, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające jej istotne warunki;
 14. Punkt Sprzedaży – położone w Pruszkowie (kod pocztowy 05-800) przy ul. 3 Maja 8 miejsce zawierania i realizowania Umów sprzedaży zawieranych na podstawień Zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny Internetowej;
 15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, której miejscem

zawarcia jest Punkt Sprzedaży. Umowa zawierana jest z osobami, które

ukończyły 18 lat i ich zachowanie, nie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.

Sprzedaż Produktów nie jest dokonywana na kredyt lub pod zastaw;

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny w Witrynie Internetowej pod adresem https://shatlers.shop/regulamin-sklepu.

III. Zasady korzystania z Witryny Internetowej

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów z wykorzystaniem Witryny Internetowej będącej systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi świadczone z wykorzystaniem Witryny Internetowej obejmują:
 2. rejestrację i utworzenie Konta, pozwalającego na dokonywanie zakupów Produktów i korzystanie z innych usług oferowanych w Witrynie Internetowej,
 3. korzystanie z Konta, po uprzedniej rejestracji w Witrynie Internetowej i utworzeniu Konta;
 4. przeglądanie zawartości Witryny Internetowej, w szczególności przeglądanie asortymentu Produktów i zapoznawanie się z ich opisem.
 5. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są bezpłatnie.
 6. Do korzystania z Witryny Internetowej niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne z przeglądarką internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub w wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz aktywne połączenie z siecią Internet.
 7. Do złożenia Zamówienie niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu.
 8. Zamówienia można składać wyłącznie po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu się do Konta.
 9. Rejestracja polega na:
 10. wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Witryny Internetowej,
 11. akceptacji postanowień Regulaminu i złożeniu oświadczenia, że Klient ma ukończone 18 lat.
 12. Klient będący przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, jest obowiązany podać przy rejestracji numer przedmiotowego zezwolenia oraz załączyć jego skan. W razie problemów technicznych czy wątpliwości co do treści przesłanego dokumentu, Sprzedawca jest uprawniony zwrócić się do Klienta o przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy info@shatlers.pl skanu posiadanego przez siebie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Do czasu otrzymania przez Sprzedawcę dokumentu zezwolenia potwierdzającego możliwość zakupu przez Klienta napojów alkoholowych, Sprzedawca może powstrzymać się z realizacją Zamówienia dla danego Klienta.
 13. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany przez siebie w toku rejestracji adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz z potwierdzenie zakończenia procesu rejestracji.
 14. Po zarejestrowaniu Konta Klient może uzupełnić dane potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, co umożliwi późniejsze składanie Zamówień bez konieczności ich każdorazowego podawania. Klient ma możliwość modyfikacji takich danych w każdej chwili, po zalogowaniu się do Konta.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta:
 16. które nie zostało aktywowane zgodnie z ust. 8 w ciągu 1 miesiąca od daty rejestracji,
 17. w sytuacji, gdy Klient nie przesłał Sprzedawcy dokumentu zezwolenia, zgodnie z ust. 7 powyżej, w ciągu 1 miesiąca od daty rejestracji,
 18. do którego Klient nie zalogował się przez okres dłuższy niż 24 miesiące od daty rejestracji.
 19. Klient ma obowiązek korzystać z Witryny Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem i zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Witryny Internetowej. Zabronione jest w szczególności:
 20. dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
 21. podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Witryny Internetowej;
 22. podejmowanie działań naruszających prawa Sprzedawcy lub podmiotów trzecich, w szczególności Klientów,
 23. korzystanie z Witryny Internetowej i jej funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Konta Klienta, który korzysta Witryny Internetowej w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.
 25. Klient jest zobowiązany do zachowania loginu i hasła do Konta w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim, z wyjątkiem osób przez niego upoważnionych, dokonujących w imieniu Klienta czynności związanych z korzystaniem z Konta, w tym składania Zamówienia.
 26. Sprzedawca prowadzi Konto dla Klienta przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 i 12 powyżej.
 27. Klient w każdym czasie może zrezygnować z Konta. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość drogą mailową. Usunięcie Konta nie ma wpływu na Umowy sprzedaży zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta ani na prawo odstąpienia od tych umów.
 28. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem przez Klienta z Witryny Internetowej.
 29. Sprzedawca zapewnia dostęp do Witryny Internetowej każdego dnia przez całą dobę, z zastrzeżeniem prawa do ograniczenia dostępu do niej w celu usunięcia awarii bądź poprawy jej funkcjonalności.
 30. Warunki dokonywania Zamówień przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
 31. Sprzedawca dokona sprzedaży i zrealizuje Zamówienia na rzecz Klienta powołującego się na zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub na zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych wyłącznie wówczas, gdy Sprzedawca będzie dysponował kopią (skanem) takiego ważnego zezwolenia, z tym zastrzeżeniem, że okres obowiązywania tego zezwolenia nie może upłynąć wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia Zamówienia. Niezależnie od powyższego, Klient składający zamówienie na Produkty oświadczy w formularzu zamówienia, że posiada ważne zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub na zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, a złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z przyjęciem, iż Klient takie zezwolenie faktycznie posiada.
 32. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem Witryny Internetowej przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia złożonego w dzień wolny od pracy nastąpi w pierwszym Dniu roboczym po dniu złożenia Zamówienia.
 33. Zamówienia składane są za pośrednictwem Witryny Internetowej w formie elektronicznej i stanowią ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w formularzu Zamówienia, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przedmiotowe potwierdzenie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta następuje zawarcie Umowy sprzedaży.
 34. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówionych Produktów przez osobę pełnoletnią.
 35. Składając Zamówienie Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, wymagane w formularzu Zamówienia dostępnym w Witrynie Internetowej. Wszystkie Umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny Internetowej zgodnie z niniejszym punktem są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy Punkcie Sprzedaży, znajdującym się w Pruszkowie (kod pocztowy 05-800) przy ul. 3 Maja 8.
 36. Wybierając dostawę Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej, wydanie Produktów Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Produktów firmie kurierskiej, przy czym złożenie Zamówienia z dostawą Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że upoważnia kuriera do odbioru Produktów w Punkcie Sprzedaży w jego imieniu.
 37. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji Produktów za pośrednictwem Witryny Internetowej.
 38. Klient może osobiście odebrać zakupione Produkty w Punkcie Sprzedaży lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze Produkty lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej). W przypadku gdy Klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej w treści pełnomocnictwa należy wpisać jej nazwę. W ramach tego pełnomocnictwa firma kurierska jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia Klienta w tym do odbioru i dostarczenia Produktów oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej napoje alkoholowe, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Produktów osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Firma kurierska zapewnia, że osoby odbierające Produkty w imieniu Klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.
 39. Umowa sprzedaży Produktów zawierana i realizowana jest w siedzibie Sprzedawcy.
 40. Warunki dokonywania Zamówień przez podmioty nieposiadające zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
 41. Klient nieposiadający zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi lub zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych może dokonać zakupu Produktów za pośrednictwem Witryny Internetowej wyłącznie na imprezy zamknięte organizowane przez Klienta w wyznaczonym przez niego czasie i miejscu, określonych w Umowie sprzedaży Produktów.
 42. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem Witryny Internetowej przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia złożonego w dzień wolny od pracy nastąpi w pierwszym Dniu roboczym po dniu złożenia Zamówienia.
 43. Zamówienia składane są za pośrednictwem Witryny Internetowej w formie elektronicznej i stanowią ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w formularzu Zamówienia, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Przedmiotowe potwierdzenie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta następuje zawarcie Umowy sprzedaży.
 44. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zamówionych Produktów przez osobę pełnoletnią. W razie wątpliwości odnośnie pełnoletności Klienta, Sprzedawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta.
 45. Składając Zamówienie Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, wymagane w formularzu Zamówienia dostępnym w Witrynie Internetowej. W szczególności, dokonując zamówienia napojów alkoholowych na imprezę zamkniętą, należy wskazać czas i miejsce przedmiotowej imprezy zamkniętej. Standardowo i razie wątpliwości, za miejsce organizacji imprezy zamkniętej przyjmuje się miejsce dostawy danego Zamówienia, a za czas – dzień następny po planowanej dostawie danego Zamówienia.
 46. Klient może składać Zamówienia na zamknięte imprezy cykliczne, określając częstotliwość ich organizowania oraz ich miejsce i czas.
 47. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności czy wątpliwości dotyczących przekazanych przez Klienta danych, Sprzedawca może wstrzymać realizację Zamówienia do czasu ich wyjaśnienia, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
 48. Ceny i formy płatności
 49. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Witrynie Internetowej są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują usługi dostawy, która jest dodatkowo płatna i której koszt zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, formy płatności oraz wielkości Zamówienia.
 50. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów w Witrynie Internetowej, przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 51. Cena podana w Witrynie Internetowej przy każdym Produkcie jest wiążąca na moment złożenia Zamówienia przez Klienta. Zmiana cen Produktów, o której mowa powyżej w ust. 2, nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.
 52. Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów płatności:
 53. bezpośredni przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, którego numer Klient otrzyma po złożeniu Zamówienia pocztą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail;
 54. on-line, za pośrednictwem systemu Płatności Shoper;
 55. za pobraniem, czyli osobiście gotówką, w przypadku dostawy Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, z tym zastrzeżeniem że Zamówienia powyżej kwoty 5.000,00 zł brutto nie mogą być składane i realizowane z zastosowaniem tego sposobu płatności.
 56. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
 57. Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione Produkty dostępny jest na stronie Witryny Internetowej w zakładce „Formy płatności”.

VII. Warunki dostawy i odbioru Produktów

 1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską wyłącznie na terytorium Polski, na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 2. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, formy płatności oraz wielkości Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów i warunków dostawy znajdują się na stronie Witryny Internetowej w zakładce „Czas i koszty dostawy”. O koszcie dostawy danego Zamówienia Klient zostanie poinformowany każdorazowo w formularzy danego Zamówienia, przed jego złożeniem.
 3. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty wraz z dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT) oraz informacją o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży wraz ze wzorem formularza, w przypadku Klientów będących Konsumentami.
 4. Produkty dostarczane są w terminie wskazanym przy danym Produkcie, przy założeniu dostępności danego produktu w magazynie Sprzedawcy. Jeżeli termin dostawy dla poszczególnych zamówionych Produktów jest różny, wiążący dla danego Zamówienia jest termin najdłuższy. Czas realizacji dostawy liczony jest:
 5. od momentu zaksięgowania całkowitej wymaganej wpłaty za dane Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy, w przypadku wyboru sposobów płatności, o jakich mowa w pkt VI.4.a i VI.4.b Regulaminu,
 6. od momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, w przypadku wyboru sposobu płatności określonego w pkt VI.4.c Regulaminu.
 7. Klient może osobiście odebrać zakupione produkty w sklepie lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej)
 8. W ramach tego pełnomocnictwa firma UPS jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. UPS zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa. W kolejnym kroku sprzedający udostępnia klientowi wzór pełnomocnictwa w procesie rezerwacji towaru (w postaci podlinkowanego checkboxów podsumowaniu koszyka oraz w treści regulaminu jako załącznik),
 9. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Produktów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 10. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu, a w przypadku widocznego uszkodzenia Klient powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską.
 11. Sprzedawca zastrzega, że zamówione Produkty nie zostaną wydane przez kuriera osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkty.

 

VIII. Reklamacje

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Witrynie Internetowej są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty bez wad. Klient ma możliwość sprawdzenia Produktów przy odbiorze.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktów na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 3. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacji znajdującego się na stronie Witryny Internetowej w zakładce „Zwroty i reklamacje”, podając następujące informacje: imię i nazwisko lub firmę, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numer Zamówienia i przyczynę reklamacji, datę zakupu i wystąpienia wady oraz żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Przedmiotowy wzór formularza nie jest dla Klienta wiążący i obowiązkowy, niemniej jednak zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informacje wymienione w zdaniu poprzednim.
 4. Reklamacje można składać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@shatlers.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Klient powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Produkt, wraz ze wszystkimi akcesoriami, wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji oraz kopią faktury lub paragonu, na adres siedziby Sprzedawcy: Katarzyna Borowicka, ul. Piastowska 87, 80-363 Gdańsk.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Produktu, zgodnie z pkt 5 powyżej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych podanych przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Klient będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
 9. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktów, z wyłączeniem upoważnionego kuriera, a jeśli zamówienie było realizowane w częściach, to od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej części Produktów danego Zamówienia lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta, z wyłączeniem kuriera, weszła w posiadanie ostatniej części Produktów danego Zamówienia.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu od następujących Produktów:
 11. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktów;
 12. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 13. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 14. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres info@shatlers.pl.
 15. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na stronie Witryny Internetowej w zakładce „Zwroty i reklamacje”, jednak nie jest to obowiązkowe.
 16. Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, to Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy.
 17. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 18. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę tą uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 19. Klient po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, powinien odesłać lub przekazać Produkt na adres siedziby Sprzedawcy: Katarzyna Borowicka, ul. Piastowska 87, 80-363 Gdańsk, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu14 dni.
 20. Zwrot Produktu następuje na koszt Klienta.
 21. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 22. Jeśli Klient zakupił Produkt główny w zestawie z innym produktem (np. dołączonym do Produktu głównego w ramach promocji), to zawiera Umowę sprzedaży w sposób kompleksowy. Sprzedawca nie przewiduje w takiej sytuacji możliwości częściowego utrzymania Umowy, jeśli Klient wykona prawo odstąpienia co do części tej Umowy. Klient może odstąpić od Umowy, której przedmiotem jest zestaw Produktów, jedynie w całości.
 23. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego

z zawartej Umowy sprzedaży;

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego

zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

 1. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych

należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

 1. Ochrona danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Katarzyna Borowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Borowicka z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Piastowska 87, 80-363 Gdańsk.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są na stronie Witryny Internetowej w zakładce „Polityka Prywatności”.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu:
 2. działania siły wyższej,
 3. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez odpowiednie organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,
 4. innych przyczyn uzasadnionych zmianami organizacyjnymi u Sprzedawcy, względami ekonomicznymi, koniecznością wyeliminowania działań niezgodnych z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 5. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie shatlers.shop oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej zarejestrowanym Klientom. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje wprowadzanych przez Sprzedawcę zmian w Regulaminie, może zrezygnować z Konta w Witrynie Internetowej, usuwając swoje Konto w sposób opisany w pkt III.15 Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, którzy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie usunęli swojego Konta. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Zamówienie złożone przed datą wejścia w życie tej zmiany zostanie zrealizowane zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dacie złożenia Zamówienia.
 6. Wszelkie prawa do Witryny Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa

własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej

Witryny Internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a

korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1:

Wzór zgody na pełnomocnictwo w procesie rezerwacji

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl